Pełna lista zadań

Pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów przyrodniczych dla szkół powiatu nowosądeckiego

Głównymi celami projektu są: rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym, kształtowanie postawy badawczej, kształtowanie nawyków bezpiecznego eksperymentowania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapewnienie podstaw do dalszych etapów kształcenia przedmiotów przyrodniczych. W poszczególnych szkołach powiatu nowosądeckiego (szkoły na terenie gminy Chełmiec), biorących udział w ww. projekcie, zaplanowano realizację: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w zakresie: przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia) oraz doposażenie pracowni gdzie odbywać się będą zajęcia. Dzięki pracowniom uczniowie będą mogli w pełni przyswajać wiedzę. Realizowane na zajęciach zagadnienia połączą teorię z praktyką i będą dotyczyć czterech nauk: biologii, fizyki, chemii oraz geografii.

KOD ZADANIA

SAD32

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

99 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)