Pełna lista zadań

Ekologia po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę

Na tle województwa małopolskiego Subregion Sądecki wyróżnia się przede wszystkim swoimi walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i różnorodnością form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W okresie letnim rozwój turystyki i sportów koncentruje się wokół szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo zbiorników i cieków wodnych – rzeki Dunajec, Poprad i Ropy oraz Jeziora Rożnowskiego i Klimkówka. Przez cały rok, a w okresie zimowym w szczególności, uprawianiu aktywności sprzyjają wzniesienia Beskidu Sądeckiego. Rozwojowi przemysłów czasu wolnego oraz turystyce zdrowotnej służą także cieszące się dużą popularnością miejscowości uzdrowiskowe. Walory przyrodnicze Sądecczyzny w połączeniu z zasobami dziedzictwa kulturowego, stwarzają duże możliwości rozwoju przemysłów czasu wolnego w subregionie. Jednakże pomimo posiadanych walorów obszar ten boryka się z licznymi problemami w tym w zakresie zanieczyszczania środowiska naturalnego w szczególności wód powierzchniowych, które stanowią jeden z atutów tego obszaru. Projekt pt. ,,Ekologia po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę” ma przyczynić się do minimalizacji problemu jakim jest duże zanieczyszczenie wód (rzek i jezior) na obszarze Subregionu Sądeckiego a także niska świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności racjonalnego gospodarowania wodą. Obecnie wizja braku wody pitnej nadal jest problemem na pozór niedostrzegalnym przez społeczność nie tylko Sądecczyzny ale i całej Polski. Według ocen ekspertów ONZ, obecnie 1/3 mieszkańców naszego globu żyje na obszarach, które cierpią na niedostatek wody. Potrzeba zaledwie kilkunastu, a optymistycznie oceniając, kilkudziesięciu lat, aby tylko 1/3 ludzkości mieszkała na obszarach z dostatkiem wody. O ile wyczerpujące się złoża ropy i gazu można zastąpić nowymi źródłami energii o tyle substytuty wody nie istnieją. W niedalekiej przyszłości przy naszej skroni może więc pojawić się nie tylko pistolet gazowy czy naftowy, ale i wodny. Woda jest jedynym surowcem, którego niczym nie da się zastąpić. Mało kto wie, że Polska należy do najuboższych w zasoby wodne krajów Europy, dlatego też mamy niewielką możliwość ich magazynowania w zbiornikach retencyjnych (ok. 6 proc. przeciętnego rocznego odpływu). Występuje też u nas duży stopień zanieczyszczenia, a co za tym idzie w wielu rejonach kraju – deficyt wody pitnej. W zw. z powyższym celem głównym zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Subregionu Sądeckiego w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywizacji społeczeństwa na rzecz ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W ramach projektu zaplanowano w szkołach podstawowych i przedszkolach z obszaru Subregionu Sądeckiego organizację zajęć warsztatowych pn. Zostań przyjacielem wody. Placówki, które zgłoszą udział w projekcie otrzymają zestawy do badania wody, który pozwoli młodym osobom na prowadzenie obserwacji oraz analiz chemicznych wód w ich okolicy. Młodzi Ekobadacze będą szukać rzeki w swojej okolicy, którą obejmą opieką i będą dbać o jej czystość. Następnie zaplanowano organizację konkursu na ,,Wypasioną Rzeczkę” w ramach którego placówki oświatowe będą zgłaszać rzekę, która zdaniem dzieci powinna zostać wyróżniona jako czysta i zadbana. Zorganizowany zostanie także konkurs fotograficzny -,, Moja Rzeka w obiektywie” w ramach którego mieszkańcy Subregionu będą zgłaszać wykonane prace prezentujące piękno lokalnych wód. Na zakończenie całości zadania zaplanowano organizację Festiwalu ,,Czystej Wody” wraz z organizacją biegów terenowych wokół Jeziora Rożnowskiego; organizacją koncertu oraz konferencji tematycznej ,,Jak chronić nasze rzeki i jeziora”. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs na opracowanie koncepcji budowy urządzenia/ barki do sprzątania śmieci z powierzchni rzek/jezior. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze fotografie przesłane do konkursu a także dla zwycięzców zostaną wręczone nagrody.

KOD ZADANIA

SAD06

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

265 850,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)